Енергетика и околна среда

Правни услуги в областта на енергетиката и околната среда

Нашата правна кантора черпи от огромния опит на партньорите си в създаването и прилагането на регулаторната рамка в секторите на енергетиката и околната среда. Услугите ни включват, наред с другото:

• Изготвяне на нормативни актове;
• Съвети във връзка с практическото прилагане на различни регулаторни режими в бизнеса на клиента;
• Получаване на лицензи и разрешителни;
• Арбитраж и съдебни спорове.